Kwalifikacja przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe szkody jako całkowitej jest często nieopłacalna dla poszkodowanego. W niniejszym artkule udzielimy kilku cennych wskazówek, które pomogą zweryfikować czy w Państwa przypadku miała miejsce zaniżona wycena pojazdu przed szkodą oraz w jaki sposób można ją kwestionować.

Zaniżona wycena pojazdu przed szkodą – jak to sprawdzić?

Pierwszą rzeczą, którą mogłaby wskazywać na nieprawidłową wycenę pojazdu przed szkodą jest wysokość przyznanego odszkodowania.

W przypadku kwalifikacji szkody jako całkowitej, odszkodowanie stanowi różnicę pomiędzy wartością pojazdu przed szkodą, a wartością uszkodzonego pojazdu (lub jego pozostałości).

W tej sytuacji, osoba poszkodowana powinna przede wszystkim zweryfikować wycenę pojazdu, dokonaną przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Taką wycenę powinien dostarczyć ubezpieczyciel wraz z decyzją o przyznaniu odszkodowania (lub wcześniej). Jeśli z jakichkolwiek przyczyn wycena pojazdu nie została dostarczona, poszkodowany ma prawo żądać jej dostarczenia wraz z całą dokumentacją sprawy, gromadzoną w toku likwidacji szkody (np. zdjęcia, protokoły oględzin itd.).

Gdy już jesteśmy w posiadaniu wyceny pojazdu przed szkodą, możemy przystąpić do jej weryfikacji.

Jak zweryfikować wycenę pojazdu przed szkodą?

Przy weryfikacji wyceny sporządzonej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, warto przede wszystkim zwrócić uwagę na zastosowane korekty.

Poniżej omówimy krótko korekty dodatnie, które mogą pozwolić na ponowne obliczenie wartości rynkowej pojazdu.

Data pierwszej rejestracji

W przypadku gdy data pierwszej rejestracji pojazdu nastąpiła po miesiącu maj (np. w lipcu), możliwa jest korekta dodatnia, co powinno powiększyć wartość bazową pojazdu.

Przebieg pojazdu

Programy do sporządzania wycen pojazdów korzystają z różnych baz danych, w których znajdują się informacje o tzw. przebiegach standardowych, w odniesieniu do różnych kategorii pojazdów. Podstawą tych wyliczeń są analizy rynku, portali ogłoszeniowych oraz inne specjalistyczne bazy danych. Jeśli zatem okaże się, że przebieg Twojego pojazdu jest niższy od standardowego, Towarzystwo Ubezpieczeniowe powinno zastosować korektę dodatnią.

Wyposażenie pojazdu

Bardzo istotną częścią wyceny pojazdu jest jego wyposażenie. To w tym miejscu najczęściej pojawiają się błędy po stronie Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Warto zatem dokładnie przeanalizować, czy pojazd posiada wyposażenie dodatkowe i czy jest ono uwzględnione w wycenie. W skład wyposażenia dodatkowego wchodzą wszelkie elementy, których producent pojazdu nie umieszcza w wyposażeniu seryjnym i są dostępne za dodatkową opłatą. Do takich elementów zalicza się może np. lakier metalik, radio CD z komputerem pokładowym czy blokada skrzyni biegów. Uwzględnienie dodatkowego wyposażenia może skutkować dodatnią korektą, zwiększając tym samym wartość pojazdu przed szkodą.

Sytuacja lokalna

Ta korekta pozwala na zwiększenie wartości pojazdu o 5% w stosunku do jego wartości bazowej w sytuacji, gdy na rynku lokalnym nie są dostępne w sprzedaży pojazdy takie, jak wyceniany.

Historia pojazdu

Udokumentowana historia serwisowa pojazdu wpływa korzystnie na wartość pojazdu. W przypadku samochodów starszych niż 3 lata, posiadających udokumentowaną historię serwisową możliwe jest zastosowanie korekty dodatniej w wysokości do 5%.

Znajomość powyższych korekt z pewnością będzie bardzo przydatna w przypadku weryfikacji wyceny pojazdu przed szkodą. Dzięki tej wiedzy można w prosty sposób sprawdzić, czy wycena pojazdu dokonana przez ubezpieczyciela jest prawidłowa. W sytuacji gdy wycena zawierałaby błędy, możemy ją skutecznie zakwestionować. Wówczas istnieje szansa na zmianę kwalifikacji szkody z całkowitej na częściową lub zwiększenie wysokości wypłaconego odszkodowania. O tym jak korzystne może być skuteczne kwestionowanie zaniżonej wyceny pojazdu przed szkodą przekonał się jeden z Klientów Kancelarii Proventi, gdy nasze działania doprowadziły do rekalkulacji wartości rynkowej pojazdu z kwoty 6.900 zł/brutto do kwoty 12.300 zł/brutto. Ponowne przeliczenie wartości skutkowało dopłatą do wypłaconego odszkodowania w wysokości 5.430 zł/brutto bez konieczności dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.