Wielokrotnie w przypadku kolizji ponosimy nie tylko stratę w postaci kosztów naprawy pojazdu, ale również w postaci utraty wartości handlowej pojazdu. Dlatego też, warto pamiętać, że poszkodowany ma prawo dochodzić od ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia, odszkodowania za utratę wartości rynkowej pojazdu. Roszczenie to przysługuje poszkodowanemu obok roszczenia o odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu. Jak wskazał bowiem, Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 października 2001 r., sygn. akt: III CZP 57/01

„Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować oprócz kosztów jego naprawy także zapłatę sumy pieniężnej, odpowiadającej różnicy między wartością tego samochodu przed uszkodzeniem i po naprawie”.

Co to jest utrata wartości handlowej pojazdu?

Utrata wartości handlowej pojazdu, nazywana też utratą wartości rynkowej pojazdu to różnica pomiędzy wartością handlową auta przed szkodą, a wartością auta po naprawie, przeprowadzonej zgodnie z technologią zalecaną przez producenta.

Przykładowo, jeżeli wartość samochodu przed zdarzeniem wynosiła 20.000 zł, a wartość auta po naprawie wynosi 15.000 zł, to kwota 5.000 zł stanowi utratę wartości handlowej pojazdu.

Kiedy można dochodzić odszkodowania z tytułu utraty wartości rynkowej pojazdu?

Roszczenie związane z utratą wartości handlowej pojazdu przysługuje poszkodowanemu tylko w przypadku wystąpienia szkody częściowej. Różnice pomiędzy szkodą całkowitą a częściową omówione zostały już we wcześniejszym wpisie – Różnice pomiędzy szkodą całkowitą a częściową.

Co istotne, uzyskanie odszkodowania z tytułu utraty wartości handlowej nie jest zależne od wieku pojazdu. Wiek pojazdu nie jest bowiem podstawową przesłanką określenia należnej poszkodowanemu kwoty. Istotny jest fakt, że do utraty wartości handlowej pojazdu doszło w wyniku wypadku.

Jak wykazać, że doszło do utraty wartości handlowej pojazdu?

W polskim porządku prawnym brak jest przepisów, które określają w jaki sposób powinna zostać oszacowana wysokość utraty wartości rynkowej pojazdu. Decydując się na dochodzenie swoich roszczeń – w drodze reklamacji bądź na drodze sądowej, warto zatem wiedzieć w jaki sposób wykazać wysokość szkody. Można to zrobić na kilka sposobów, między innymi poprzez przedstawienie:

  • opinii sporządzonej przez niezależnego rzeczoznawcę. W tej sytuacji najczęściej stosowana jest Instrukcja Określania Rynkowego Ubytku Wartości Pojazdów przygotowana przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Samochodowych EKSPERTMOT,
  • porównania ofert sprzedaży samochód bezkolizyjnych i pokolizyjnych,
  • informacji uzyskanych w serwisach lub warsztatach naprawczych dotyczącej wartości rynkowej samochodów będących uczestnikami kolizji drogowej przed sprzedażą.

Podsumowując, w przypadku gdy w wyniku kolizji, której sprawcą była inna osoba, doszło do uszkodzenia naszego pojazdu, warto również rozważyć dochodzenie odszkodowania z tytułu utraty wartości rynkowej samochodu. W większości przypadków, nawet gdy naprawimy samochód i odzyska on sprawność techniczną, nie uzyska takiej wartości handlowej, jak przed wypadkiem. Odszkodowanie z tytułu utraty wartości handlowej pojazdu może wówczas stanowić dla nas dodatkową rekompensatę.